Uw privacy is belangrijk voor Henry Media. Persoonlijke gegevens worden met zorg beveiligd en behandeld. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet nodig om gebruik te maken van de website henrymedia.nl.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van onze website, activiteiten en onze nieuwsbrief geeft u toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Personen onder de 16 jaar mogen slechts persoonsgegevens aan ons verstrekken, indien zij daarvoor toestemming hebben verkregen van hun ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger die dit beleid onderschrijft.

We zullen uitsluitend vragen naar uw naam en e-mailadres. Ook worden via Henry Media andere gegevens vastgelegd, waaronder URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze website. Henry Media bewaart deze persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)verplichtingen.

De gegevens gebruiken we om de website te optimaliseren, analyseren, deelname mogelijk te maken aan extra mogelijkheden op onze website of de ontvangst van onze nieuwsbrief.

Henry Media handhaaft ten alle tijden een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Onze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Voor die inhoud is Henry Media niet verantwoordelijk.

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in te zien. Indien de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Dit verzoek kunt u doen via henry@henrymedia.nl

Henry Media houdt zich het recht voor om deze policy te wijzigen en adviseert bezoekers van de website deze policy op gezette momenten na te lopen.